^
בס"ד
search

ציטוטים למחשבה

 • חובת לימוד הקבלה

  • "אמר מר"ן האר"י שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות, ושמחה לפני המקום ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל"
   היכל הברכה, לקט אמרי פנינים

   המשך

  • "סודות אלו, לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבה, מצווה גדולה לגלותם (בפסחים קי"ט). ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאוד. כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן"
   בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות

   המשך

  • "גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה"
   בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר

   המשך

  • "כוונתנו להגן על תרבות העתיקה שלנו, בת התפתחות של המשך אלפיים שנה שמלפני חורבן ארצנו, ולגלותה ולנקותה מתחת הערמות שנצטברו עליה בהמשך שנות גלותנו בין האומות, כדי שיוכר אופיים היהודי הטהור, כמו שהיו באותו הזמן"
   בעל הסולם, הקדמה לעיתון האומה

   המשך

  • "המשנה והש"ס הם נקראים גופי תורה, ורזיה וסתריה הפנימיים נקראים נשמת הדת"
   הקדמת ר' חיים ויטאל לספר עץ חיים

   המשך

  • "כשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה"
   זוהר וירא, אות ת"ס

   המשך

  • "והנה ידוע כי הגורם לכל היסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג ר"ל הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה"
   הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל

   המשך

  • "ויעשה תיקון בלימודו בזהר בשעה אחת , מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנה תמימה..."
   האדמור הריי"צ מליובאוויטש

   המשך

  • "אי אפשר להיטהר ולהתקדש בדורות האחרונים כלום בלעדי חכמת הזהר והקבלה"
   האדמו"ר מזדיטשוב

   המשך

  • "הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה... וזה שכתוב בזוהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שעל ידי החיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון"
   הרב יהודה אשלג, הקדמת ספר הזוהר

   המשך

  • "עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו, שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה, וכולא ברזא קיימא"
   הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ח"א, עמ' צ"ב

   המשך

  • "יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו"
   הרש"ש

   המשך

  • "אבל עתה בעקבתא דמשיחא הנסתר. כמו שאנו רואים נר דולק וקודם שכבה הוא מתחזק ביותר ושלהבת עולה יותר. כמו כן מקודם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך, והיה די תורה בנגלה לתבלין לנגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר"
   ר' בונם מפשיסחא זצ"ל

   המשך

  • "ההשגה מתחילה מתורת הניסתר ורק אח"כ משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית"
   הגאון מוילנא בפירוש לסידורו

   המשך

  • "ולפי"ז יש לשאול א"כ למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואף שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השי"ת במחשבת הבריאה להנות לכל נברא..."
   בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, קנ"ה

   המשך

  • "בעתיד רק בעזרת ספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות"
   זהר, פרשת נשא

   המשך

 • פניני חסידות

 • אהבת ישראל

  • "וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים הוא לקבל עליו את המצוה של אהבת הזולת בשיעור הכתוב, "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו"
   בעל הסולם, מאמר הערבות

   המשך

  • "צריך לשנות את הכיוון של הדת מצורתה השלילית, הגלותית, שממנה נמשכו פילוגים בעם ישראל, ולהלבישה בכיוון של דת חיובית, המבוססת על אהבה והשפעה, כאשר כל חוג יכול להמשיך לשמור על מורשתו ומנהגיו, וכמובן מבלי לשנות ח"ו כקוצו של יוד מהמצוות המעשיות, אלא הדגש שבהן יהיה מבוסס על אהבת ישראל, ע"י המצוה הכוללת שהיא ואהבת לרעך כמוך, אני השם"
   הרב אברהם ברנדוויין, מהות הדת ומטרתה

   המשך

  • "מטעם זה ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו, וכשחוטא האחד פוגם עצמו ופוגם חלק חברו אשר בו"
   הרמ"ק, תומר דבורה פרק א'

   המשך

  • "כך האדם עם חברו, כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות כלולות יחד, יש בזה חלק זה ובזה חלק זה"
   הרמ"ק, תומר דבורה פרק א'

   המשך

  • "מצות אהבת ישראל, לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, והמתנהג עם חבירו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ישמח בטובם, עלי הכתוב אומר "ישראל אשר בך אתפאר"
   ספר החינוך, מצוה רמד

   המשך

  • "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה"
   רבי עקיבא

   המשך

 • סיפורי התורה

  • "ויש לדקדק, שהרי מצינו בספרים הקדושים שהתורה היא נצחית, ונוהגת בכל עת ובכל שעה, ואם כן, ראוי לשים לב, האיך שייך מצוה הזאת בזמננו"
   המאור ושמש, על מצות האפוד, פרשת תצוה

   המשך

  • "שלמדנו, שש מאות ושלוש עשרה מיני עצות נותנת התורה לאדם להיות שלם עם אדונו, משום שאדונו רוצה להיטיב לו בעולם הזה ובעולם הבא"
   זוהר יתרו, אות של"ב

   המשך

  • "אין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. העיקר הוא התוך, ההסברה הפנימית שבהענינים"
   הראי"ה קוק, אגרות א', קסג'

   המשך

  • "ומי שאומר שספור ההוא של התורה הוא להראות אותו ספור בלבד בא, תיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא"
   זהר, פרשת בהעלותך, אות י"ד

   המשך

  • "רבי שמעון אמר אוי לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר ספורים בפשטות , ודברי הדיוט. כי אם כן גם בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט ועוד יותר יפים מהם..."
   זהר, פרשת בהעלותך, אות נ"ח

   המשך

  • "וע"כ ספור הזה שבתורה היא לבושה של התורה מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך מה שמתחת לבושה של התורה"
   זהר, פרשת בהעלותך, אות ס'

   המשך

  • "אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מספור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, אשרי הם המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה. וע"כ לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו הדברים וכל אלו הספורים הם לבוש"
   זהר, פרשת בהעלותך, אות ס"ד

   המשך

 • תיקון המידות

  • "כל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם"
   בעל הסולם, הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה

   המשך

  • "תכלית כוונת הבריאה של כל העולמות, לא הייתה, אלא בשביל האדם"
   בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר

   המשך

  • "כשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן דומה זה לזה"
   מסכת ברכות

   המשך

  • "מי שהולך ישר עם דרך התורה, גם אם מקבל מכות מפה, מכות משם, אכזבות מפה, אכזבות משם, אפילו זה נראה לו משפט מעוות, אבל זה ישר! הוא יגיע למטרה!"
   הרב שיינברגר שליט"א, פרשת משפטים תשע"ב

   המשך

  • "מעלת האדם נמדדת בכמה הוא מביא תועלת לעולם, לקהילה".
   הרב שיינברגר שליט"א, פרשת וארא תשע"ב

   המשך

  • "ועתה שים לבך ודע, כי כל מצוות הכתובות בתורה או המקובלות שתיקנו האבות, אעפ"י שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב"
   ר' אברהם בן עזרא, יסוד המורא

   המשך

שיעורים באתר

שאלות ותשובות

שאלות עמוקות על עץ הדעת

ישנם הרבה שאלות אבל אתחיל באחת מדוע אלוהים שם את עץ הדעת אם רצה שלא נדע. ולא רק בגלל "שרצה" לבחון את אדם וחוה?
... לשאלה המלאה

זכר לחורבן הבית בבנין חדש

אמה על אמה לא מטויחת, צריך להשאיר בכניסה לבית מבחוץ או מבפנים? תודה מראש
... לשאלה המלאה

התבוננות בנרות חנוכה

היי הרב דוד, לגבי מה שכתבת על נרות חנוכה- האם בחצי שעה יש רק להביט בנרות או ללמוד לידם תורה/ תהילים וכו׳? מה יותר גבוה? דבר שני, האם זה רלוונטי גם לבנות? כי בדרך כלל אנחנו לא מדליקות את הנרות פיזית, רק יוצאות ידי חובה. תודה
... לשאלה המלאה

תרומות

יצירת קשר/שאלות לאתראתר שומר שבת
שבת שלום
אתר מודעות אינו פעיל בשבת